පතිවත / පතිනිවත යනු එකක් ද?

සිංහල භාෂාවේ යෙදෙන ආකාරයට ‘පතිවත’ හා ‘පතිනිවත’ යන්න යෙදෙන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙන්න. මේ යෙදුම් දෙකම එකම තේරුම ද? නැතිනම් ස්ත්‍රී පුරුෂ අනුව භාවිතා කළ යුතුද?

පතිවත යනු කාන්තාව තම සැමියා හෝ පුර්ශයා කෙරෙහි ඇති දෙයක් . පතිනිවත යනු පුර්ශයා තම කාන්තාව කෙරෙහි ඇති දෙයක්